You are here

Sweden Employee Candidate Data Protection Statement

Meddelande om skydd av jobbkandidats personuppgifter

Gäller från: 16 oktober 2017

Följande finländska aktiebolag fungerar som personuppgiftsansvariga i det sammanhang som beskrivs i detta meddelande om skydd av jobbkandidats personuppgifter ("meddelande"):

• Konecranes Abp med finländskt FO-nummer 0942718-2 är moderbolag i Konecranes-koncern och har det allmänna ansvaret för en jobbkandidats personuppgifter; och
• Konecranes Global Ab med finländskt FO-nummer 2711339-8 som har ett särskilt ansvar i Konecranes-koncern för centraliserade IT-resurser och internationella överföringar av personuppgifter;

liksom alla andra företag tillhörande Konecranes-koncern (även "Konecranes", "vi", "oss", "våra") som fungerar som personuppgiftsbiträden har högsta prioritet för att skydda integriteten i dina personuppgifter.

Detta meddelande förklarar Konecranes engagemang för att se till att dina personuppgifter ("kandidats personuppgifter") alltid är konfidentiella och säkra och tillhandahåller information om behandling av personuppgifter i Konecranes verksamhet i samband med rekrytering ("rekrytering"). Detta meddelande omfattar även behandling av kandidats personuppgifter i onlinerekryteringsverktyg som används av Konecranes som en del av rekryteringen, t.ex. för att publicera jobbannonser och ta mot jobbansökningar.

Konecranes behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.

Ytterligare och mer detaljerad information om skydd av kandidats personuppgifter finns tillgänglig i Konecranes beskrivning av skydd av kandidats personuppgifter ("beskrivning"), ytterligare hänvisningar till detta meddelande nedan inkluderar även innehållet i beskrivningen såvida inte annat anges från fall till fall).

Vid eventuell avvikelse råder informationen i beskrivningen över den information som presenteras i detta meddelande.

Läs igenom detta meddelande noga innan du deltar i rekryteringen. Genom att delta i rekrytering och/eller genom att (direkt eller indirekt) skicka in dina personuppgifter till Konecranes i samband med rekrytering, uttrycker du din förståelse för behandlingen av dina kandidats personuppgifter på det sätt som beskrivs i detta meddelande. I annat fall förväntar vi oss att du omedelbart upphör med att delta i rekryteringen och inte tillhandahåller eller upphör med att förse Konecranes med dina kandidats personuppgifter. Att inte skicka in dina kandidats personuppgifter kan emellertid förhindra en fullständig behandling av din ansökan i rekrytering.
 

Ditt samtycke

Att samtycka till att vi använder dina personuppgifter möjliggör insamling (även från tredje part eller tredje part källor som är relevant för rekrytering, beroende på vad som krävs) och behandlingsåtgärder för alla personuppgifter som erhållits i samband med rekrytering för de ändamål som definieras i detta meddelande och i beskrivningen. Du ger ditt samtycke till Konecranes genom att ge Konecranes dina personuppgifter antingen genom att fortsätta användningen av onlinerekryteringsverktyget eller genom att kontakta oss på annat sätt, (t.ex. e-post eller brev).

Ditt samtycke omfattar även insamling och behandling av känsliga kandidats personuppgifter (såsom beskrivs nedan), beroende på vad som krävs.

Observera dock att om du förser Konecranes med känsliga kandidats personuppgifter (t.ex., genom att bifoga ditt foto eller hälsoinformation som en del av din ansökan eller cv) som inte speciellt begärts av Konecranes, anses du ha försett Konecranes med ditt uttryckliga samtycke till behandling av känsliga kandidats personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta meddelande.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra det kontaktar du oss med den kontaktinformation som finns tillgänglig i jobbannonsen eller i beskrivningen.

Observera att återkallandet av ditt samtycke omedelbart förhindrar oss från att ta hänsyn till dig i rekrytering.
 

Våra metoder för insamling av personuppgifter

För att delta i rekrytering krävs att du personligen förser oss med vissa kandidats personuppgifter. Förutom användningen av datainsamlingsmetoder online (eller på annat sätt datoriserade) kan vi, beroende på rekrytering, också samla in alla eller vissa kandidats personuppgifter från dig (t.ex. i telefonsamtal, arbetsintervju eller med andra sätt som är vanliga vid rekrytering).

Förutom att samla in kandidats personuppgifter från dig personligen kan vi även samla in dina kandidats personuppgifter från offentliga källor, tredje parter, våra egna anställda och/eller andra personer som tillhandahåller oss tjänster. Genom att ge oss ditt samtycke såsom nämnts ovan, samtycker du till sådan personuppgiftsinsamling från dessa källor.
 

Personuppgifter vi samlar in och behandlar

Grundläggande kandidats personuppgifter som normalt samlas in av oss består i allmänhet av ditt namn, kontaktinformation, arbetslivserfarenhet, utbildning, färdigheter, referenser, intressen, cv och personligt brev. När du förser oss med information om en tredjepartsperson (t.ex. som referens) är det ditt ansvar att se till att denna tredje part har givit dig alla samtycken som eventuellt krävs till detta enligt lagen. Du ska också förse sådana tredje parterna med detta meddelande och denna beskrivning, för att informera dem om behandlingen av deras personuppgifter som en del av rekrytering, inklusive deras rätt att återkalla samtycke till behandling, såsom förklarats ovan.

Vi kan dessutom samla in andra typer av kandidats personuppgifter som kan vara allmänt nödvändiga för rekrytering. Detaljerad information om typen och behandlingen av kandidats personuppgifter är tillgänglig i beskrivningen.

Konecranes samlar i allmänhet inte in kandidats personuppgifter som tillhör speciella kategorier ("känsliga kandidats personuppgifter"), såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap eller uppgifter om hälsa eller sexliv. I vissa fall kan dock Konecranes ibland samla in känsliga kandidats personuppgifter om dig om det är nödvändigt att se till att alla obligatoriska lagkrav följs i all tillämplig lagstiftning eller, i förekommande fall, att bedöma din lämplighet som en del av rekrytering.

Om du dessutom deltar i rekrytering elektroniskt via vårt onlineverktyg, kan vi automatiskt spåra vissa personuppgifter om dig, till exempel IP-adress, besökskälla och typen av webbläsare innan du uttryckligen begärde någon av dina kandidats personuppgifter som beskrivs ovan.

I allmänhet behåller vi inte dina kandidats personuppgifter längre än tolv (12) månader från:

 • Rekryteringsbeslut (vid en speciell arbetsmöjlighet); eller
 • Insamling av kandidats personuppgifter (vid en öppen ansökan);

Denna 12-månadersperiod ("allmän lagringstid") är normal, om inte annat krävs eller tillåts av:

 • Tillämplig lagstiftning (se bilagor till detta meddelande); eller
 • Ditt samtycke.

Vi kan dessutom alltid förlänga lagringen av kandidats personuppgifter i samband med etablering, utövning eller försvar av rättsliga krav eller verkställande av Konecranes interna utredningar, om så krävs.
 

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Konecranes behandlar dina kandidats personuppgifter huvudsakligen i samband med våra rekryteringsprocesser, inklusive mottagning av ansökningar, intervjuer, personliga bedömningar, bakgrundskontroller (eventuellt utförda av externa tjänsteleverantörer) och alla andra åtgärder som är nödvändiga för att rekrytering ska kunna slutföras. Det huvudsakliga ändamålet med att behandla dina personuppgifter är därför

 • att hitta kandidater till våra lediga tjänster.

Vi kan också behandla kandidats personuppgifter för följande ändamål:

 • Rapportering och analys; 
 • IT-system- och processutveckling;
 • Säkerställning av  dina och våra rättigheter och vår efterlevnad av lagstiftning som kan tillämpas på rekrytering.

Ytterligare och mer detaljerad information om ändamål och behandlingen av kandidats personuppgifter finns i beskrivningen.

Kandidats personuppgifter kommer inte att användas för direktmarknadsföring eller för annat ändamål än dem som beskrivs ovan i detta meddelande och i beskrivningen.
 

Laglig behandling av kandidats personuppgifter

Behandling av kandidats personuppgifter av Konecranes baseras på:

 • Samtycke från dig och tredje part (i enlighet med lagstiftning);
 • Personuppgiftsansvarigas skyldigheter och rättigheter baserade på obligatoriska lagar, inklusive men inte begränsat till arbets-, dataskydds- och icke-diskrimineringslagar samt strafflagen, och
 • Personuppgiftsansvarigas berättigade intresse (behovet av att hitta kandidater till lediga tjänster).
   

Utlämningar och överföringar av kandidats personuppgifter

Konecranes lämnar i allmänhet inte ut kandidats personuppgifter för oberoende användning av andra personuppgiftsansvariga utanför Konecranes, om detta inte krävs enligt lagen.

Konecranes kan överföra dina kandidats personuppgifter inom Konecranes-företag eller till tredje part (t.ex. underleverantörer) som behandlar personuppgifter för Konecranes för de ändamål som beskrivs i detta meddelande och i beskrivningen. På så sätt släpper vi inga personuppgifter från vår effektiva kontroll.

Eftersom Konecranes verkar globalt kan dina kandidats personuppgifter på grund av tekniska och praktiska krav behandlas av Konecranes-företag eller underleverantörer som är belägna utanför europeiska unionen eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (inkl. Schweiz). Länder som dina personuppgifter kan skickas till eller nås ifrån kan ha en annan nivå av personuppgiftsskydd än det land som du befinner dig i. I sådana fall ska dock behandlingen av kandidats personuppgifter ske i överensstämmelser med tillämplig lagstiftning (t.ex. motiverad av EU-kommissionens standardavtalsklausuler) och våra policyer och instruktioner rörande databehandling.

Vi kan också dela dina personuppgifter med en köpare eller potentiell köpare av vår verksamhet – i så fall delar vi endast minsta möjliga mängd information och inom ramen för gällande lagstiftning.

Konecranes kan tillhandahålla sammanställd statistik om sina jobbkandidater och rekrytering till välrenommerade tredje parter, men denna statistik är anonym och kommer inte att innehålla dina kandidats personuppgifter.
 

Säkerhet

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Vi kan inte fullt ut garantera säkerheten för dina kandidats personuppgifter som skickas till oss; alla sådana överföringar sker därför på din egen risk. När vi har fått din information använder vi strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig och olaglig åtkomst, ändring och förnekelse av användningen av dina kandidats personuppgifter.
 

Användning av cookies

Konecranes kan tidvis lägga information på din dator för att Konecranes ska kunna identifiera din dator. Denna information kallas “cookies”. Normalt möjliggör cookies insamling av viss information om din dator, inklusive din internetprotokolladress (IP-adress), din dators operativsystem, typ av webbläsare och adressen till eventuella länkade webbplatser. Cookies är avsedda att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på rekrytering. Ett separat Cookiemeddelande förklarar cookies i detalj (hänvisningar till meddelande ovan och nedan inkluderar även innehållet i Cookiemeddelandet såvida inget annat anges från fall till fall). Vid eventuell avvikelse råder informationen i cookiemeddelandet över informationen som presenteras i detta meddelande.
 

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att:

• Få åtkomst till dina kandidats personuppgifter; 
• Bekräfta riktigheten i dina kandidats personuppgifter;
• På din begäran ändra eller radera ofullständiga, felaktiga eller föråldrade kandidats personuppgifter;
• Under vissa omständigheter kunna bli bortglömd av oss;
• Under vissa omständigheter begränsa behandlingen av dina kandidats personuppgifter;
• Ta emot kandidats personuppgifterna du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att skicka dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig; och
• Framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Vidare har du alltid rätt att:

• Återkalla ditt samtycke till behandling av dina kandidats personuppgifter.

Observera att om du återkallar ditt samtycke hindrar det oss omedelbart från att låta dig delta i rekrytering.

Vi rekommenderar att du utövar dessa rättigheter genom att nå din användarprofil i vårt onlinerekryteringsverktyg, förutsatt att sådan åtkomst till profilen är tillgänglig. Du kan också kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller i beskrivningen. Se beskrivningen för en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter.
 

Andra webbplatser

Våra informationskällor relaterade till rekrytering kan tidvis innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser är skilda från våra webbplatser och inte används i enlighet med detta meddelande eller annan dataskyddspraxis hos Konecranes.  Dessa webbplatser har egna dataskyddspolicyer, personuppgiftsmeddelanden eller liknande kungörelser. Vi godkänner inte någon ansvarsskyldighet för dessa policyer, meddelanden och kungörelser eller bristen på dessa eller din användning av sådana webbplatser. Kontrollera dessa policyer, meddelanden och/eller andra dataskyddsdokument innan du skickar in kandidats personuppgifter till dessa webbplatser.
 

Ändringar av detta meddelande

Konecranes kan tidvis komma att ändra eller göra tillägg till detta meddelande. Dessutom kan Konecranes modifiera eller återkalla åtkomst till denna webbplats när som helst, med eller utan föregående meddelande. Konecranes rekommenderar att du med jämna mellanrum läser igenom detta meddelande för att kontrollera eventuella ändringar.

 

Kontakta oss

Om du vill kontakta Konecranes i frågor som rör dataskydd, skicka oss ett mail på data.protection(at)konecranes.com.

Ytterligare rekryteringsspecifik kontaktinformation för personuppgiftsskydd (inklusive adress och telefonnummer) är tillgänglig i beskrivningen.

 

Ingen anställningsgaranti

Konecranes garanterar inte någon jobbkandidat en anställning. De publicerade jobbannonserna innebär inte under några omständigheter ett åtagande att erbjuda anställning. Konecranes förbehåller sig rätten att när som helst bestämma sig för att inte rekrytera någon eller att ändra något av sina krav för en lämplig kandidat utan föregående meddelande till jobbkandidaterna.

Bilaga för Kanada:

Gäller från: 9 oktober 2017

Denna bilaga tjänar som ett tillägg till Konecranes meddelande om dataskydd av kandidats personuppgifter och innehåller ytterligare/ändringbestämmelser baserade på lagstiftningen i Kanada.

• I stället för en allmän lagringstid är lagringstiden som gäller för alla kandidats personuppgifter och alla användningsändamål tjugofyra (24) månader med start från rekryteringsbeslutet, vid en speciell anställningsmöjlighet eller från insamling av kandidats personuppgifter, i händelse av en öppen ansökan.

 

 

Bilaga för Finland:

Gäller från: 9 oktober 2017

Denna bilaga tjänar som ett tillägg till Konecranes meddelande om dataskydd av kandidats personuppgifter och innehåller ytterligare/ändringbestämmelser baserade på lagstiftningen i Finland.

• Förutom den allmänna lagringstiden är lagringstiden för alla kandidaters personuppgifter, för ändamål att uppfylla arbetsgivarens uppgifter samt rättigheter för kandidater och arbetsgivare (inklusive men inte begränsat till dem som rör icke-diskriminering eller brottsprocesser) tjugofyra (24) månader.
• I vissa fall, relaterade till speciella anställningsmöjligheter och i enlighet med gällande lagar, kan vi behöva samla in och behandla kandidats personuppgifter från/gällande dig för att fastställa din tillförlitlighet, till exempel din personliga kreditinformation.
• Vid vissa tillfällen som rör speciella anställningsmöjligheter och i enlighet med gällande lagar, kan vi behöva få ett drogtestintyg från dig eller resultat av ett personlighetstest och/eller kunskapsbedömningstest. I dessa fall får du detaljerad information i förväg och blir ombedd att ge oss ett separat uttryckligt samtycke.

 

Bilaga för Tyskland:

Gäller från: 9 oktober 2017

Denna bilaga tjänar som ett tillägg till meddelande om dataskydd av kandidats personuppgifter och innehåller ytterligare/ändringbestämmelser baserade på lagstiftningen i Tyskland.

• I stället för en allmän lagringstid är lagringstiden som gäller alla kandidats personuppgifter och alla användningsändamål sex (6) månader med start från rekryteringsbeslutet, vid en speciell anställningsmöjlighet eller från insamlingen av en kandidats personuppgifter, i händelse av en öppen ansökan.

 

 

Bilaga för USA:

Gäller från: 9 oktober 2017

Denna bilaga tjänar som ett tillägg till meddelande om dataskydd av kandidats personuppgifter och innehåller ytterligare/ändringbestämmelser baserade på lagstiftningen i USA.

• I stället för en allmän lagringstid är lagringstiden som gäller alla kandidats personuppgifter  och alla användningsändamål sex (36) månader med start från rekryteringsbeslutet, vid en speciell anställningsmöjlighet eller från insamlingen av en kandidats personuppgifter, i händelse av en öppen ansökan.