You are here

Meddelande om skydd av kontaktuppgifter

Gäller från: 17 oktober 2017 

 

Det är vår högsta prioritet att skydda integriteten för dina personuppgifter, vare sig de gäller dig, ditt företag, dina transaktioner, dina produkter eller dina tjänster. På nedanstående sidor förklarar vi vårt åtagande för att se till att dina personuppgifter alltid förblir konfidentiella och säkra samt vilka metoder vi använder för att behandla personuppgifter i vår affärsverksamhet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar.

När du representerar vårt kund- eller leverantörsföretag och samarbetar med oss (t.ex.använder eller köper produkter eller tjänster eller säljer produkter eller tjänster till oss) (“affärsaktivitet”), är detta meddelande om skydd av kontaktuppgifter (“meddelande”) avsett att ge dig allmän information om behandlingen av dina personuppgifter (“kontaktuppgifter”). 

Vi sorterar och behandlar de kontaktuppgifter som vi samlar in i två datafiler, en för våra kundkontakter och en annan för våra leverantörskontakter. Ytterligare och mer detaljerad information om dataskydd som gäller var och en av dessa datafiler och de kontaktuppgifter som behandlas i dem finns tillgänglig i:

Vid eventuell avvikelse råder informationen i den relevanta beskrivningen över informationen som presenteras i detta meddelande.

Läs noga igenom detta meddelande innan du får tillgång till eller deltar i någon affärsaktivitet. När du får tillgång till eller deltar i affärsaktiviteten och/eller skickar (direkt eller indirekt) dina kontaktuppgifter i samband med affärsaktiviteten uttrycker du din förståelse för behandlingen av dina kontaktuppgifter på det sätt som anges i detta meddelande. I annat fall förväntar vi oss att du omedelbart avslutar tillgången till eller deltagandet i affärsaktiviteten, och du kommer inte heller att ge oss eller kommer att upphöra att ge oss dina kontaktuppgifter. Observera dock att frånvaron av dina kontaktuppgifter helt eller delvis hindrar oss från att uppfylla eller genomföra affärsaktiviteten. 

Våra metoder för datainsamling

När du får tillgång till eller deltar i vissa affärsaktiviteter kan du behöva registrera ett personligt användarkonto där du måste ge oss vissa grundläggande kontaktuppgifter. Beroende på affärsaktiviteten är det också möjligt att alla eller vissa kontaktuppgifter samlas in interaktivt från dig (t.ex.vid ett försäljningsmöte eller per telefon) utan hjälp av en datoriserad datainsamlingsmetod.

Förutom att samla kontaktuppgifter från dig personligen kan vi samla in dina kontaktuppgifter från din arbetsgivare (eller dina kollegor eller överordnade) eller från våra egna anställda och andra personer som tillhandahåller tjänster till oss.

Vidare kan vi i samband med ditt deltagande i en affärsaktivitet elektroniskt spåra vissa kontaktuppgifter om dig, till exempel IP-adress, besökskälla och din typ av webbläsare, även innan vi uttryckligen begärt några av dina kontaktuppgifter.

Vilka uppgifter vi samlar in och behandlar

Grundläggande kontaktuppgifter består vanligtvis av namn, e-postadress, gatuadress, bostadsort, telefonnummer och namnet på företaget där du är anställd (om tillämpligt).

Vi kan dessutom samla in andra typer av kontaktuppgifter som är nödvändiga för den aktuella affärsaktiviteten. Detaljerad information om de olika typerna av och behandlingen av kontaktuppgifter finns i den relevanta beskrivningen.

I den utsträckning det tillåts enligt gällande lagar och förordningar behåller vi i allmänhet dina kontaktuppgifter i högst tio (10) år efter den senaste affärsaktiviteten som du var involverad i. Ibland kan vi också behöva förlänga lagringen av dina kontaktuppgifter på grund av upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav eller genomförande av våra interna utredningar. Denna lagringstid är motiverad utifrån våra skyldigheter eller behov relaterade till t.ex.produkt- och servicegarantier, produktansvarsbestämmelser samt bevisskylighet vid eventuella rättstvister.

Ändamål för insamling och behandling av kontaktuppgifter

Det primära ändamålet för att samla in och behandla dina kontaktuppgifter är att göra affärsaktiviteten och relaterade produkter och tjänster tillgängliga för dig. Vi kan dessutom behöva använda dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan till exempel ge dig ytterligare information om våra produkter och/eller tjänster eller andra liknande områden. Informationen kan innehålla reklam i form av elektronisk direktmarknadsföring eller liknande. Om direktmarknadsföring ingår i affärsaktiviteten tar vi hänsyn till relaterade speciella säkerhetskrav och ger dig konsekvent möjligheten att avregistrera dig från våra marknadsaktiviteter. Vi kan också använda dina kontaktuppgifter för forskning och utveckling, såsom att förbättra och utveckla våra IT-system och affärsprocesser. Alla detaljerade ändamålen för behandlingen av dina kontaktuppgifter finns i den relevanta beskrivningen.

Alltid och oberoende av ett enda behandlingsändamål strävar vi efter en effektiv och säker behandling av kontaktuppgifter. Detta inkluderar fortsatt utveckling av affärsaktiviteterna för att säkerställa hög kvalitet och ett bredare utbud och tillgänglighet för våra produkter och tjänster. 

Laglig behandling av kontaktuppgifter

Behandlingen av dina kontaktuppgifter baseras i allmänhet och i första hand på de personuppgiftsansvarigas berättigade intresse. Utifrån angivna användningsområden för kontaktuppgifter och förhållandet mellan personuppgiftsansvariga och kontaktuppgiftslämnare, är de personuppgiftsansvarigas primära berättigade intresse möjligheten att bedriva en motiverad och laglig verksamhet enligt gällande lagstiftning.

För vissa kontaktuppgiftslämnare baseras vår behandling av kontaktuppgifter på ett direkt eller indirekt avtalsförhållande.

Utlämningar och överföringar av kontaktuppgifter

I normala fall lämnar vi inte ut dina kontaktuppgifter (för att behandlas oberoende för andra ändamål än våra) till tredje parter utanför våra samarbetspartner. Under vissa omständigheter kan vi behöva utlämna dina kontaktuppgifter enligt lag, eftersom domstol, polisväsende eller annan brottsbekämpande myndighet har bett oss om dessa uppgifter. Dina kontaktuppgifter kan emellertid överföras till våra samarbetspartner eller till tredje part (t.ex. underleverantörer) som behandlar kontaktuppgifter på uppdrag av oss för de ändamål som beskrivs i detta meddelande och i den relevanta beskrivningen. På så sätt släpper vi inte kontaktuppgifterna från vår effektiva kontroll.   

På grund av tekniska och praktiska krav kan dina kontaktuppgifter behandlas på andra platser än i landet där du befinner dig, inklusive platser utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (inkl. Schweiz). Det innebär att länder som dina kontaktuppgifter skickas till/nås ifrån kan ha en annan dataskyddsstandard än det land där du befinner dig. I alla sådana fallska dock behandlingen av kontaktuppgifterna ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning (t.ex.motiverad enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler) och våra databehandlingspolicyer och instruktioner.

Vi kan också dela dina kontaktuppgifter med en köpare eller potentiell köpare av vår verksamhet. 

Vi kan tillhandahålla samlad statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster och annan relaterad information om affärsaktiviteter till godkänd tredje part, men denna statistik är anonym och kommer inte att innehålla dina kontaktuppgifter. 

Säkerhet

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Vi kan inte fullt ut garantera säkerheten för dina kontaktuppgifter som överförs till oss. En sådan överföring sker därför på din egen risk. När vi har tagit emot din information kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig och olaglig åtkomst, ändring och nekad användning av dina kontaktuppgifter.

Användning av cookies

Från tid till annan kan vi placera information på din dator för att vi ska kunna identifiera den. Denna information är allmänt känd som “cookies”. Normalt möjliggör cookies insamling av viss information om din dator, inklusive din internetprotokolladress (IP-adress), din dators operativsystem, typ av webbläsare och adressen till eventuella länkade webbplatser. Cookies är avsedda att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på affärsaktiviteten. Ett separat Cookiemeddelandeförklarar cookies i detalj (hänvisningar till detta meddelande ovan och nedan omfattar också innehållet i Cookiemeddelandet om inget annat anges från fall till fall). Vid eventuell avvikelse råder informationen i cookiemeddelandet över de uppgifter som presenteras i detta meddelande och relevant beskrivning.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst:

 • Invända mot behandlingen av dina kontaktuppgifter;
 • Tacka nej till att ta emot information om våra marknadsföringsaktiviteter (inklusive elektronisk direktmarknadsföring), opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar.

Du har också rätt att när som helst: 

 • Få åtkomst till dina kontaktuppgifter;  
 • Bekräfta riktigheten i dina kontaktuppgifter; 
 • På din begäran ändra eller radera ofullständiga, felaktiga eller föråldrade kontaktuppgifter; och
 • Under vissa omständigheter begränsa behandlingen av dina kontaktuppgifter;
 • Under vissa omständigheter bli bortglömd av oss;
 • Ta emot dina kontaktuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format och ha rätt att skicka dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt som du är involverad i; och
 • Framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Se beskrivningen för en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utnyttja dessa rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller i beskrivningen.

Andra webbplatser

Våra affärsaktivitetsrelaterade informationskällor kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser är skilda från våra webbplatser och inte används i enlighet med detta meddelande eller annan dataskyddskommunikation hos oss, utan har sina egna dataskyddspolicyer, dataskyddsmeddelanden eller liknande kungörelser. Vi godkänner inte någon ansvarsskyldighet för dessa policyer, meddelanden och kungörelser eller bristen på dessa eller din användning av sådana webbplatser. Kontrollera dessa policyer, meddelanden och/eller andra dataskyddsdokument innan du skickar in kontaktuppgifter till dessa webbplatser.

Ändringar av detta meddelande 

Från tid till annan kan detta meddelande komma att ändras eller få tillägg. Dessutom kan tillgången till affärsaktiviteten ändras eller återtas när som helst med eller utan förvarning. Det rekommenderas att du med jämna mellanrum läser igenom detta meddelande för att kontrollera eventuella ändringar. 

Vårt ansvar och hur du kontaktar oss

Konecranes Abp, ett finländskt aktiebolag med finländskt FO-nummer 0942718-2 som moderbolag i Konecranes-koncern, och Konecranes Global Ab med finländskt FO-nummer 2711339-8, (även “Konecranes”, “vi”, “oss”, “vår” ovan och under), är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Konecranes Abp har det allmänna ansvaret och den ultimata kunskapen när det gäller kontaktuppgifter och Konecranes Global Ab ansvarar för överföringar av kontaktuppgifter utanför EU/EEA samt centraliserad IT-underleverantörsverksamhet. Övriga företag som tillhör Konecranes-koncern kan fungera som personuppgiftsbiträden för dina personuppgifter på den personuppgiftsansvarigas vägnar.

Om du vill kontakta oss om specifika frågor som rör dataskydd, skicka ett e-postmeddelande till data.protection(at)konecranes.com. 

Ytterligare kontaktinformation om dataskydd vid affärsaktiviteter (inklusive postadress och telefonnummer) finns i de relevanta beskrivningarna. 

 

Bilaga för Australien:

Gäller från: 13 september 2017

Den här bilagan fungerar som ett tillägg till meddelandet om skydd av kontaktuppgifter och innehåller ytterligare bestämmelser som grundar sig på Australiens lagar.

 • Utlämningar och överföringar av kontaktuppgifter:Dina kontaktuppgifter kan samlas in, användas, behandlas, lämnas ut, överföras eller lagras av en tjänsteleverantör huvudsakligen i Australien och Finland, och på grund av Konecranes-koncernens globala närvaro eventuellt i något av de länder som anges i de relevanta beskrivningarna. 

 

Bilaga för Kanada:

Gäller från: 13 september 2017

Den här bilagan fungerar som ett tillägg till meddelandet om skydd av kontaktuppgifter och innehåller ytterligare bestämmelser som grundar sig på Kanadas lagar.

 • Genom att få tillgång till eller delta i affärsaktiviteten och/eller skicka (direkt eller indirekt) dina kontaktuppgifter i samband med affärsverksamheten uttrycker du ditt samtycke för insamling, användning, behandling och utlämnande av dina kontaktuppgifter på det sätt som anges i detta meddelande.
 • Utlämningar och överföringar av kontaktuppgifter:Dina kontaktuppgifter kan samlas in, användas, behandlas, lämnas ut, överföras eller lagras av en tjänsteleverantör, huvudsakligen i Kanada, USA och Finland, och på grund av Konecranes-koncernens globala närvaro eventuellt också i något av de länder som anges i de relevanta beskrivningarna. 

 

Bilaga för USA:

Gäller från: 13 september 2017

Den här bilagan fungerar som ett tillägg till meddelandet om skydd av kontaktuppgifter och innehåller ytterligare bestämmelser som grundar sig på USA:s lagar.

 • Dina rättigheter: California Do Not Track Disclosure: Vi kan samla in kontaktuppgifter med hjälp av beteendespårning. Om du inte godkänner beteendespårning måste du avbryta denna tjänst och/eller upphöra att delta i affärsaktiviteten. 
 • Ändringar av denna policy: Se ovan. 

 

Bilaga för Frankrike

Gäller från: 13 september 2017

Den här bilagan fungerar som ett tillägg till meddelandet om skydd av kontaktuppgifter och innehåller ytterligare bestämmelser som grundar sig på Frankrikes lagar.

 • Du har rätt att ge oss dina instruktioner om behandlingen av dina uppgifter efter din död. 

 

Bilaga för Folkrepubliken Kina:

Gäller från: 13 september 2017

Den här bilagan fungerar som ett tillägg till meddelandet om skydd av kontaktuppgifter och innehåller ytterligare bestämmelser som grundar sig på Folkrepubliken Kinas lagar.

 • Genom att acceptera meddelandet ger du ditt samtycke till överföring och utlämning av dina kontaktuppgifter till ett företag inom Konecranes-koncernen för marknadsföringsaktiviteter så som beskrivs i meddelandet inklusive följande Konecranes-koncernbolag i Folkrepubliken Kina:
 • Konecranes kan endast tillhandahålla samlad statistik om kunder, försäljning, trafikmönster och annan affärsaktivitetsrelaterad information till godkänd tredje part, förutsatt att denna statistik är anonym och inte inkluderar dina kontaktuppgifter och att din personliga identitet inte kan återställas efter behandling.
 • Konecranes kan ändra och uppdatera meddelandet om skydd av kontaktuppgifter och informationen om vår användning av cookies från tid till annan. När det gäller ändringar eller uppdateringar som rör insamling, användning eller behandling av dina kontaktuppgifter i Folkrepubliken Kina, kommer sådana ändringar eller uppdateringar inte att träda i kraft förrän vi meddelar dig om ändringarna eller uppdateringarna och har fått ditt samtycke. 
 • Definitionen av “personuppgifter” ska innehålla all information som specifikt identifierats och definierats som “personlig information” enligt gällande lokala lagar och förordningar. 
 • Konecranes Port Machinery (Shanghai) Co. Ltd.
 • Konecranes (Shanghai) Company Ltd.
 • Konecranes Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.
 • SWF KRANTECHNIK Co., Ltd
 • Morris Crane Systems (Shanghai) Co., Ltd.
 • Dalian Konecranes Company Ltd.
 • Demag Weihua (Liaoning) Material Handling Machinery Co., Ltd.
 • Terex Material Handling (Shanghai) Co.,Ltd.
 • Terex Material Handling Trading (Shanghai) Co.,Ltd
 • Noell Crane Systems (China) Ltd
 • Fantuzzi Group (Shanghai)
 • Ltd Donati (Shanghai) Trading Co., Ltd