You are here

Prospektet gällande Konecranes 250 miljoner euro värda obligationslån är tillgängligt

Stock exchange release

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, ELLER DISTRIBUERAS I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLIKATION ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT.

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  7.7.2017 kl. 9.00

Konecranes Abp meddelade den 2 juni 2017 om emissionen av ett icke-säkerställt garanterat obligationslån om 250 miljoner euro (”Obligationslånet”). Obligationslånet förfaller till betalning den 9 juni 2022. Obligationslånet har en fast årlig ränta på 1,750 procent, med en emissionskurs på 99,697 procent. Obligationslånet kan lösas in i förtid av bolaget.

Finansinspektionen har den 4 juli 2017 godkänt prospektet gällande Obligationslånet. Prospektet är tillgängligt på engelska på bolagets webbsida på adressen www.konecranes.com/investors.

Den offentliga handeln med Obligationslånet började idag på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista med handelssymbolen "KCRJ175022". Emissionslikviden användes för återfinansiering av en del av Konecranes utestående lån.

Nordea Bank AB (publ), OP Företagsbanken Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade som Lead Managers och Joint Bookrunners för emissionen.

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Tomi Hintikka, Direktör, Group Treasurer, tfn +358 (0) 20 427 2042
Miikka Kinnunen, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart sammanslaget bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 17 000 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

Anmärkning

Detta meddelande är endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Konecranes Abps ("Konecranes") värdepapper. Distributionen av detta meddelande och relaterat material angående emissionen av Obligationslånet kan i vissa jurisdiktioner vara begränsat enligt lag. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller notera Obligationslånet, eller för att på annat sätt tillåta ett offentligt erbjudande av Obligationslånet, i någon jurisdiktion.  I synnerhet får detta meddelande och sådant material och dokumentation som gäller erbjudanden inte distribueras i USA, Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att erbjuda Obligationslånet, och detta meddelande och relaterat material angående emissionen av Obligationslånet får inte sändas till personer i de ovannämnda jurisdiktionerna. Informationen i detta meddelande ska inte utgöra ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en begäran om anbud att köpa eller sälja Konecranes värdepapper, inklusive Obligationslånet, till någon person i någon jurisdiktioner där sådana erbjudanden, anbudsbegäranden eller försäljningar är olagliga. Varken Konecranes, Nordea Bank AB (publ), OP Företagsbanken Abp eller Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), eller deras företrädare tar något som helst ansvar för någon överträdelse av någon person, oberoende av om personerna som överväger att investera i eller avyttra Konecranes värdepapper, inklusive Obligationslånet, är medvetna om sådana begränsningar. Obligationslånet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den amerikanska värdepapperslagen (U.S. Securities Act), eller någon delstats eller annat jurisdiktionsområdes värdepapperslag i USA.  Obligationslånet får inte erbjudas, säljas, ställas som säkerhet, eller på annat sätt överföras direkt eller indirekt i USA eller till, eller till förmån för, personer i USA.

Informationen som tillhandahålls i detta meddelande och erbjudandematerial gällande Obligationslånet är adresserat till och riktar sig endast mot personer i Förenade kungariket under sådana omständigheter där paragraf 21(1) i lagen om finansiell service och marknad 2000, som reviderad (Financial Services and Markets Act), inte är tillämplig och är i Förenade kungariket endast ämnat för (a) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Förenade kungarikets lag om finansiell service och marknad 2000 (Financial Promotion) Bestämmelse 2005 ("Bestämmelsen") eller (b) personer som omfattas av artikel 49(2) punkt a–d i Bestämmelsen, eller andra personer till vilka de kan bli lagligen kommunicerade (alla sådana personer tillsammans, "relevanta personer"). Detta meddelande riktas endast till relevanta personer, och alla personer som inte är relevanta personer får inte vidta åtgärder till följd av eller åberopa detta dokument eller något av dess innehåll.